استشفاءً - istinfaen

لغت ناجي - Lugat-i Naci استشفاءً maddesi. Sayfa:59 ; İstişfa' , istişfâen


Lugatı naci sözlüğü İstişfa' maddesi. osmanlıcada İstişfa' ne demek, İstişfa' anlamı manası, İstişfa' osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstişfa' hakkında bilgi. Arapça İstişfa' ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstişfa' anlamı. , istişfâen

استشفاءً ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استشفاءً يقول ما التركية . معنى استشفاءً اللغة التركية

استشفاءً می گویند آنچه ترکیه. معنای استشفاءً زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193