استصفاء - İstisfâ

لغت ناجي - Lugat-i Naci استصفاء maddesi. Sayfa:60 ; İstisfa'


Lugatı naci sözlüğü İstisfa' maddesi. osmanlıcada İstisfa' ne demek, İstisfa' anlamı manası, İstisfa' osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstisfa' hakkında bilgi. Arapça İstisfa' ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstisfa' anlamı.

استصفاء ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استصفاء يقول ما التركية . معنى استصفاء اللغة التركية

استصفاء می گویند آنچه ترکیه. معنای استصفاء زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195