استطابه - istidabe

لغت ناجي - Lugat-i Naci استطابه maddesi. Sayfa:60 ; İstidabe , istitâbe


Lugatı naci sözlüğü İstidabe maddesi. osmanlıcada İstidabe ne demek, İstidabe anlamı manası, İstidabe osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstidabe hakkında bilgi. Arapça İstidabe ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstidabe anlamı. , istitâbe

استطابه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استطابه يقول ما التركية . معنى استطابه اللغة التركية

استطابه می گویند آنچه ترکیه. معنای استطابه زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194