استطراد - İstidrad

لغت ناجي - Lugat-i Naci استطراد maddesi. Sayfa:60 ; İstidrad , istıtrâd , istitrâd


Lugatı naci sözlüğü İstidrad maddesi. osmanlıcada İstidrad ne demek, İstidrad anlamı manası, İstidrad osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstidrad hakkında bilgi. Arapça İstidrad ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstidrad anlamı. , istıtrâd , istitrâd

استطراد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استطراد يقول ما التركية . معنى استطراد اللغة التركية

استطراد می گویند آنچه ترکیه. معنای استطراد زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192