استعاده - İstiade

لغت ناجي - Lugat-i Naci استعاده maddesi. Sayfa:61 ; İstiade


Lugatı naci sözlüğü İstiade maddesi. osmanlıcada İstiade ne demek, İstiade anlamı manası, İstiade osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstiade hakkında bilgi. Arapça İstiade ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstiade anlamı.

استعاده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استعاده يقول ما التركية . معنى استعاده اللغة التركية

استعاده می گویند آنچه ترکیه. معنای استعاده زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194