استعداد - İsti'dâd

لغت ناجي - Lugat-i Naci استعداد maddesi. Sayfa:62 ; İstiadad , istîdâd , istrdâd


Lugatı naci sözlüğü İstiadad maddesi. osmanlıcada İstiadad ne demek, İstiadad anlamı manası, İstiadad osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstiadad hakkında bilgi. Arapça İstiadad ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstiadad anlamı. , istîdâd , istrdâd

استعداد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استعداد يقول ما التركية . معنى استعداد اللغة التركية

استعداد می گویند آنچه ترکیه. معنای استعداد زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197