استعراق - İsti'râk

لغت ناجي - Lugat-i Naci استعراق maddesi. Sayfa:62 ; İstiarag , isti'râk


Lugatı naci sözlüğü İstiarag maddesi. osmanlıcada İstiarag ne demek, İstiarag anlamı manası, İstiarag osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstiarag hakkında bilgi. Arapça İstiarag ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstiarag anlamı. , isti'râk

استعراق ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استعراق يقول ما التركية . معنى استعراق اللغة التركية

استعراق می گویند آنچه ترکیه. معنای استعراق زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191