محال به - Muhâlun Bih

لغت ناجي - Lugat-i Naci محال به maddesi. Sayfa:722 ; muhâlün bih


Lugatı naci sözlüğü muhâlün bih maddesi. osmanlıcada muhâlün bih ne demek, muhâlün bih anlamı manası, muhâlün bih osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte muhâlün bih hakkında bilgi. Arapça muhâlün bih ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada muhâlün bih anlamı.

محال به ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محال به يقول ما التركية . معنى محال به اللغة التركية

محال به می گویند آنچه ترکیه. معنای محال به زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195