محرز - Muhriz

لغت ناجي - Lugat-i Naci محرز maddesi. Sayfa:725 ; muhriz , muhraz , muhrez , muhriı


Lugatı naci sözlüğü muhriz maddesi. osmanlıcada muhriz ne demek, muhriz anlamı manası, muhriz osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte muhriz hakkında bilgi. Arapça muhriz ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada muhriz anlamı. , muhraz , muhrez , muhriı

محرز ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محرز يقول ما التركية . معنى محرز اللغة التركية

محرز می گویند آنچه ترکیه. معنای محرز زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193