محرز - muhraz

لغت ناجي - Lugat-i Naci محرز maddesi. Sayfa:725 ; muhriz , muhraz , muhrez , muhriı


Lugatı naci sözlüğü muhriz maddesi. osmanlıcada muhriz ne demek, muhriz anlamı manası, muhriz osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte muhriz hakkında bilgi. Arapça muhriz ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada muhriz anlamı. , muhraz , muhrez , muhriı

محرز ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محرز يقول ما التركية . معنى محرز اللغة التركية

محرز می گویند آنچه ترکیه. معنای محرز زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194