محرم - muharrrem

لغت ناجي - Lugat-i Naci محرم maddesi. Sayfa:725 ; mahrem , muharram , muharrem


Lugatı naci sözlüğü mahrem maddesi. osmanlıcada mahrem ne demek, mahrem anlamı manası, mahrem osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mahrem hakkında bilgi. Arapça mahrem ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mahrem anlamı. , muharram , muharrem

محرم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محرم يقول ما التركية . معنى محرم اللغة التركية

محرم می گویند آنچه ترکیه. معنای محرم زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194