محرم - mahrem

لغت ناجي - Lugat-i Naci محرم maddesi. Sayfa:725 ; mahrem , muharram , muharrem


Lugatı naci sözlüğü mahrem maddesi. osmanlıcada mahrem ne demek, mahrem anlamı manası, mahrem osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mahrem hakkında bilgi. Arapça mahrem ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mahrem anlamı. , muharram , muharrem

محرم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محرم يقول ما التركية . معنى محرم اللغة التركية

محرم می گویند آنچه ترکیه. معنای محرم زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195