محشور - mahşür

لغت ناجي - Lugat-i Naci محشور maddesi. Sayfa:727 ; mahşür , mahşûr


Lugatı naci sözlüğü mahşür maddesi. osmanlıcada mahşür ne demek, mahşür anlamı manası, mahşür osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mahşür hakkında bilgi. Arapça mahşür ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mahşür anlamı. , mahşûr

محشور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محشور يقول ما التركية . معنى محشور اللغة التركية

محشور می گویند آنچه ترکیه. معنای محشور زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195