استغراق - istiğrak

لغت ناجي - Lugat-i Naci استغراق maddesi. Sayfa:63 ; İstiğrak , istiğraak


Lugatı naci sözlüğü İstiğrak maddesi. osmanlıcada İstiğrak ne demek, İstiğrak anlamı manası, İstiğrak osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstiğrak hakkında bilgi. Arapça İstiğrak ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstiğrak anlamı. , istiğraak

استغراق ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استغراق يقول ما التركية . معنى استغراق اللغة التركية

استغراق می گویند آنچه ترکیه. معنای استغراق زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197