استغفار - istiğfar

لغت ناجي - Lugat-i Naci استغفار maddesi. Sayfa:63 ; İstiğfar


Lugatı naci sözlüğü İstiğfar maddesi. osmanlıcada İstiğfar ne demek, İstiğfar anlamı manası, İstiğfar osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstiğfar hakkında bilgi. Arapça İstiğfar ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstiğfar anlamı.

استغفار ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استغفار يقول ما التركية . معنى استغفار اللغة التركية

استغفار می گویند آنچه ترکیه. معنای استغفار زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191