آراميده آراميده - ârâmîde ârâmîde

لغت ناجي - Lugat-i Naci آراميده آراميده maddesi. Sayfa:6


آراميده آراميده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آراميده آراميده يقول ما التركية . معنى آراميده آراميده اللغة التركية

آراميده آراميده می گویند آنچه ترکیه. معنای آراميده آراميده زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193