استقبالاً - İstikbalen

لغت ناجي - Lugat-i Naci استقبالاً maddesi. Sayfa:64 ; istikbalen


Lugatı naci sözlüğü istikbalen maddesi. osmanlıcada istikbalen ne demek, istikbalen anlamı manası, istikbalen osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte istikbalen hakkında bilgi. Arapça istikbalen ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada istikbalen anlamı.

استقبالاً ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استقبالاً يقول ما التركية . معنى استقبالاً اللغة التركية

استقبالاً می گویند آنچه ترکیه. معنای استقبالاً زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196