مرور - mürur

لغت ناجي - Lugat-i Naci مرور maddesi. Sayfa:754 ; mürur


Lugatı naci sözlüğü mürur maddesi. osmanlıcada mürur ne demek, mürur anlamı manası, mürur osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mürur hakkında bilgi. Arapça mürur ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mürur anlamı.

مرور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مرور يقول ما التركية . معنى مرور اللغة التركية

مرور می گویند آنچه ترکیه. معنای مرور زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194