مرهب - mürahhib

لغت ناجي - Lugat-i Naci مرهب maddesi. Sayfa:754 ; mürahhib , mürehheb , mürehhib


Lugatı naci sözlüğü mürahhib maddesi. osmanlıcada mürahhib ne demek, mürahhib anlamı manası, mürahhib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mürahhib hakkında bilgi. Arapça mürahhib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mürahhib anlamı. , mürehheb , mürehhib

مرهب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مرهب يقول ما التركية . معنى مرهب اللغة التركية

مرهب می گویند آنچه ترکیه. معنای مرهب زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191