مرهب - mürehheb

لغت ناجي - Lugat-i Naci مرهب maddesi. Sayfa:754 ; mürahhib , mürehheb , mürehhib


Lugatı naci sözlüğü mürahhib maddesi. osmanlıcada mürahhib ne demek, mürahhib anlamı manası, mürahhib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mürahhib hakkında bilgi. Arapça mürahhib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mürahhib anlamı. , mürehheb , mürehhib

مرهب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مرهب يقول ما التركية . معنى مرهب اللغة التركية

مرهب می گویند آنچه ترکیه. معنای مرهب زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192