مريدانه - Mürîdâne

لغت ناجي - Lugat-i Naci مريدانه maddesi. Sayfa:754 ; mürîd-âna , mürîdâne


Lugatı naci sözlüğü mürîd-âna maddesi. osmanlıcada mürîd-âna ne demek, mürîd-âna anlamı manası, mürîd-âna osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mürîd-âna hakkında bilgi. Arapça mürîd-âna ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mürîd-âna anlamı. , mürîdâne

مريدانه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مريدانه يقول ما التركية . معنى مريدانه اللغة التركية

مريدانه می گویند آنچه ترکیه. معنای مريدانه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192