مزاحم - Mezahım

لغت ناجي - Lugat-i Naci مزاحم maddesi. Sayfa:755 ; Mezahım , müzahım , müzâhim , mezâhim


Lugatı naci sözlüğü Mezahım maddesi. osmanlıcada Mezahım ne demek, Mezahım anlamı manası, Mezahım osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Mezahım hakkında bilgi. Arapça Mezahım ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Mezahım anlamı. , müzahım , müzâhim , mezâhim

مزاحم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مزاحم يقول ما التركية . معنى مزاحم اللغة التركية

مزاحم می گویند آنچه ترکیه. معنای مزاحم زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196