مزاد - Mezad

لغت ناجي - Lugat-i Naci مزاد maddesi. Sayfa:755 ; Mezad , mezat , mezâde , müzâd


Lugatı naci sözlüğü Mezad maddesi. osmanlıcada Mezad ne demek, Mezad anlamı manası, Mezad osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Mezad hakkında bilgi. Arapça Mezad ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Mezad anlamı. , mezat , mezâde , müzâd

مزاد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مزاد يقول ما التركية . معنى مزاد اللغة التركية

مزاد می گویند آنچه ترکیه. معنای مزاد زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192