مزارستان - mezaristan

لغت ناجي - Lugat-i Naci مزارستان maddesi. Sayfa:755 ; mezaristan , mezâr-istân


Lugatı naci sözlüğü mezaristan maddesi. osmanlıcada mezaristan ne demek, mezaristan anlamı manası, mezaristan osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mezaristan hakkında bilgi. Arapça mezaristan ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mezaristan anlamı. , mezâr-istân

مزارستان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مزارستان يقول ما التركية . معنى مزارستان اللغة التركية

مزارستان می گویند آنچه ترکیه. معنای مزارستان زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194