مزور - müzevvir

لغت ناجي - Lugat-i Naci مزور maddesi. Sayfa:757 ; müzevvri , müzevvir , müzevver


Lugatı naci sözlüğü müzevvri maddesi. osmanlıcada müzevvri ne demek, müzevvri anlamı manası, müzevvri osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müzevvri hakkında bilgi. Arapça müzevvri ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müzevvri anlamı. , müzevvir , müzevver

مزور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مزور يقول ما التركية . معنى مزور اللغة التركية

مزور می گویند آنچه ترکیه. معنای مزور زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192