مسامير - mesamir

لغت ناجي - Lugat-i Naci مسامير maddesi. Sayfa:760 ; mesâm îr1


Lugatı naci sözlüğü mesâm îr1 maddesi. osmanlıcada mesâm îr1 ne demek, mesâm îr1 anlamı manası, mesâm îr1 osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mesâm îr1 hakkında bilgi. Arapça mesâm îr1 ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mesâm îr1 anlamı.

مسامير ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مسامير يقول ما التركية . معنى مسامير اللغة التركية

مسامير می گویند آنچه ترکیه. معنای مسامير زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191