مستلذات - müstelezzat

لغت ناجي - Lugat-i Naci مستلذات maddesi. Sayfa:769 ; müstelezzât


Lugatı naci sözlüğü müstelezzât maddesi. osmanlıcada müstelezzât ne demek, müstelezzât anlamı manası, müstelezzât osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müstelezzât hakkında bilgi. Arapça müstelezzât ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müstelezzât anlamı.

مستلذات ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مستلذات يقول ما التركية . معنى مستلذات اللغة التركية

مستلذات می گویند آنچه ترکیه. معنای مستلذات زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193