مسجد - mescid

لغت ناجي - Lugat-i Naci مسجد maddesi. Sayfa:771 ; mescid


Lugatı naci sözlüğü mescid maddesi. osmanlıcada mescid ne demek, mescid anlamı manası, mescid osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mescid hakkında bilgi. Arapça mescid ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mescid anlamı.

مسجد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مسجد يقول ما التركية . معنى مسجد اللغة التركية

مسجد می گویند آنچه ترکیه. معنای مسجد زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196