مسعل - mes'al

لغت ناجي - Lugat-i Naci مسعل maddesi. Sayfa:773 ; mes'al


Lugatı naci sözlüğü mes'al maddesi. osmanlıcada mes'al ne demek, mes'al anlamı manası, mes'al osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mes'al hakkında bilgi. Arapça mes'al ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mes'al anlamı.

مسعل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مسعل يقول ما التركية . معنى مسعل اللغة التركية

مسعل می گویند آنچه ترکیه. معنای مسعل زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197