معانقه - muaneka

لغت ناجي - Lugat-i Naci معانقه maddesi. Sayfa:799 ; muaneka , muânaka


Lugatı naci sözlüğü muaneka maddesi. osmanlıcada muaneka ne demek, muaneka anlamı manası, muaneka osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte muaneka hakkında bilgi. Arapça muaneka ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada muaneka anlamı. , muânaka

معانقه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

معانقه يقول ما التركية . معنى معانقه اللغة التركية

معانقه می گویند آنچه ترکیه. معنای معانقه زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195