آزاده خاطر‌ ، آزاده‌دل - azade hatır

لغت ناجي - Lugat-i Naci آزاده خاطر‌ ، آزاده‌دل maddesi. Sayfa:6


آزاده خاطر‌ ، آزاده‌دل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آزاده خاطر‌ ، آزاده‌دل يقول ما التركية . معنى آزاده خاطر‌ ، آزاده‌دل اللغة التركية

آزاده خاطر‌ ، آزاده‌دل می گویند آنچه ترکیه. معنای آزاده خاطر‌ ، آزاده‌دل زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195