معلف - Ma'lef

لغت ناجي - Lugat-i Naci معلف maddesi. Sayfa:805 ; ma'lef


Lugatı naci sözlüğü ma'lef maddesi. osmanlıcada ma'lef ne demek, ma'lef anlamı manası, ma'lef osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ma'lef hakkında bilgi. Arapça ma'lef ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ma'lef anlamı.

معلف ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

معلف يقول ما التركية . معنى معلف اللغة التركية

معلف می گویند آنچه ترکیه. معنای معلف زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196