آزاده‌ سر - azadeser

لغت ناجي - Lugat-i Naci آزاده‌ سر maddesi. Sayfa:6 ; âzâde-ser


Lugatı naci sözlüğü âzâde-ser maddesi. osmanlıcada âzâde-ser ne demek, âzâde-ser anlamı manası, âzâde-ser osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âzâde-ser hakkında bilgi. Arapça âzâde-ser ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âzâde-ser anlamı.

آزاده‌ سر ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آزاده‌ سر يقول ما التركية . معنى آزاده‌ سر اللغة التركية

آزاده‌ سر می گویند آنچه ترکیه. معنای آزاده‌ سر زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196