آزرده خاطر ، آزرده دل - azurde hatır

لغت ناجي - Lugat-i Naci آزرده خاطر ، آزرده دل maddesi. Sayfa:7


آزرده خاطر ، آزرده دل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آزرده خاطر ، آزرده دل يقول ما التركية . معنى آزرده خاطر ، آزرده دل اللغة التركية

آزرده خاطر ، آزرده دل می گویند آنچه ترکیه. معنای آزرده خاطر ، آزرده دل زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195