موائد - mevaid

لغت ناجي - Lugat-i Naci موائد maddesi. Sayfa:855 ; mevâid


Lugatı naci sözlüğü mevâid maddesi. osmanlıcada mevâid ne demek, mevâid anlamı manası, mevâid osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevâid hakkında bilgi. Arapça mevâid ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevâid anlamı.

موائد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موائد يقول ما التركية . معنى موائد اللغة التركية

موائد می گویند آنچه ترکیه. معنای موائد زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195