موازات - muvazat

لغت ناجي - Lugat-i Naci موازات maddesi. Sayfa:856 ; muvâzât


Lugatı naci sözlüğü muvâzât maddesi. osmanlıcada muvâzât ne demek, muvâzât anlamı manası, muvâzât osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte muvâzât hakkında bilgi. Arapça muvâzât ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada muvâzât anlamı.

موازات ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موازات يقول ما التركية . معنى موازات اللغة التركية

موازات می گویند آنچه ترکیه. معنای موازات زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194