مواطات - müvatat

لغت ناجي - Lugat-i Naci مواطات maddesi. Sayfa:856 ; muvâtât


Lugatı naci sözlüğü muvâtât maddesi. osmanlıcada muvâtât ne demek, muvâtât anlamı manası, muvâtât osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte muvâtât hakkında bilgi. Arapça muvâtât ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada muvâtât anlamı.

مواطات ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مواطات يقول ما التركية . معنى مواطات اللغة التركية

مواطات می گویند آنچه ترکیه. معنای مواطات زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191