مواظبت - müvazebet

لغت ناجي - Lugat-i Naci مواظبت maddesi. Sayfa:856 ; müvazıbet , muvâzabet


Lugatı naci sözlüğü müvazıbet maddesi. osmanlıcada müvazıbet ne demek, müvazıbet anlamı manası, müvazıbet osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müvazıbet hakkında bilgi. Arapça müvazıbet ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müvazıbet anlamı. , muvâzabet

مواظبت ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مواظبت يقول ما التركية . معنى مواظبت اللغة التركية

مواظبت می گویند آنچه ترکیه. معنای مواظبت زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194