مواكب - mevakib

لغت ناجي - Lugat-i Naci مواكب maddesi. Sayfa:857 ; mevakib


Lugatı naci sözlüğü mevakib maddesi. osmanlıcada mevakib ne demek, mevakib anlamı manası, mevakib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevakib hakkında bilgi. Arapça mevakib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevakib anlamı.

مواكب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مواكب يقول ما التركية . معنى مواكب اللغة التركية

مواكب می گویند آنچه ترکیه. معنای مواكب زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191