مودود - mevdud

لغت ناجي - Lugat-i Naci مودود maddesi. Sayfa:859 ; mevdud


Lugatı naci sözlüğü mevdud maddesi. osmanlıcada mevdud ne demek, mevdud anlamı manası, mevdud osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevdud hakkında bilgi. Arapça mevdud ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevdud anlamı.

مودود ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مودود يقول ما التركية . معنى مودود اللغة التركية

مودود می گویند آنچه ترکیه. معنای مودود زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194