موروث - Mevrûs

لغت ناجي - Lugat-i Naci موروث maddesi. Sayfa:860 ; mevrus


Lugatı naci sözlüğü mevrus maddesi. osmanlıcada mevrus ne demek, mevrus anlamı manası, mevrus osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevrus hakkında bilgi. Arapça mevrus ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevrus anlamı.

موروث ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موروث يقول ما التركية . معنى موروث اللغة التركية

موروث می گویند آنچه ترکیه. معنای موروث زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197