موزع - Müvezzi'

لغت ناجي - Lugat-i Naci موزع maddesi. Sayfa:860 ; müvezzi , müvezzi'


Lugatı naci sözlüğü müvezzi maddesi. osmanlıcada müvezzi ne demek, müvezzi anlamı manası, müvezzi osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müvezzi hakkında bilgi. Arapça müvezzi ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müvezzi anlamı. , müvezzi'

موزع ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موزع يقول ما التركية . معنى موزع اللغة التركية

موزع می گویند آنچه ترکیه. معنای موزع زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193