موسم - mevsim

لغت ناجي - Lugat-i Naci موسم maddesi. Sayfa:861 ; mevsim


Lugatı naci sözlüğü mevsim maddesi. osmanlıcada mevsim ne demek, mevsim anlamı manası, mevsim osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mevsim hakkında bilgi. Arapça mevsim ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mevsim anlamı.

موسم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موسم يقول ما التركية . معنى موسم اللغة التركية

موسم می گویند آنچه ترکیه. معنای موسم زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191