موسوس - müvesvis

لغت ناجي - Lugat-i Naci موسوس maddesi. Sayfa:861 ; müvesviz , mütevesvis , müvessih , müvesvis


Lugatı naci sözlüğü müvesviz maddesi. osmanlıcada müvesviz ne demek, müvesviz anlamı manası, müvesviz osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müvesviz hakkında bilgi. Arapça müvesviz ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müvesviz anlamı. , mütevesvis , müvessih , müvesvis

موسوس ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موسوس يقول ما التركية . معنى موسوس اللغة التركية

موسوس می گویند آنچه ترکیه. معنای موسوس زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192