موصي - musi

لغت ناجي - Lugat-i Naci موصي maddesi. Sayfa:862


موصي ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موصي يقول ما التركية . معنى موصي اللغة التركية

موصي می گویند آنچه ترکیه. معنای موصي زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194