موصي - müvessı

لغت ناجي - Lugat-i Naci موصي maddesi. Sayfa:862


موصي ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موصي يقول ما التركية . معنى موصي اللغة التركية

موصي می گویند آنچه ترکیه. معنای موصي زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195