موصي - musa

لغت ناجي - Lugat-i Naci موصي maddesi. Sayfa:862


موصي ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موصي يقول ما التركية . معنى موصي اللغة التركية

موصي می گویند آنچه ترکیه. معنای موصي زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196