موصى به - musa bih

لغت ناجي - Lugat-i Naci موصى به maddesi. Sayfa:862


موصى به ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موصى به يقول ما التركية . معنى موصى به اللغة التركية

موصى به می گویند آنچه ترکیه. معنای موصى به زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197