موظف - Muvazzif

لغت ناجي - Lugat-i Naci موظف maddesi. Sayfa:863 ; müvezzaf , muvazzaf , muvazzıf


Lugatı naci sözlüğü müvezzaf maddesi. osmanlıcada müvezzaf ne demek, müvezzaf anlamı manası, müvezzaf osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müvezzaf hakkında bilgi. Arapça müvezzaf ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müvezzaf anlamı. , muvazzaf , muvazzıf

موظف ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موظف يقول ما التركية . معنى موظف اللغة التركية

موظف می گویند آنچه ترکیه. معنای موظف زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192