موظف - muvazzaf

لغت ناجي - Lugat-i Naci موظف maddesi. Sayfa:863 ; müvezzaf , muvazzaf , muvazzıf


Lugatı naci sözlüğü müvezzaf maddesi. osmanlıcada müvezzaf ne demek, müvezzaf anlamı manası, müvezzaf osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müvezzaf hakkında bilgi. Arapça müvezzaf ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müvezzaf anlamı. , muvazzaf , muvazzıf

موظف ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موظف يقول ما التركية . معنى موظف اللغة التركية

موظف می گویند آنچه ترکیه. معنای موظف زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193